?>

Regulamin

Regulamin ogólny

1. „KŁOS” jest grupą o charakterze larpowym co zobowiązuje każdego jej członka do zapoznania się z rolą i jak najlepszym jej odgrywaniu.
2. Każdy „KŁOS” powinien być zdyscyplinowany, spełniać postanowienia regulaminu oraz respektować rozkazy przełożonych.
3. W grupie obowiązuje hierarchiczny układ stanowisk i wagi odpowiedzialności, który bezwzględnie jest przestrzegany na spotkaniach o charakterze strzeleckim jak i na oficjalnych zebraniach organizacyjnych.
4. W celu utrzymania dyscypliny i porządku przełożeni są zobowiązani nagradzać wzorowych członków grupy oraz w razie potrzeby karać niezdyscyplinowanych.
5. Co miesiąc odbywa się spotkanie organizacyjne bądź szkoleniowe, którego data i miejsce ogłaszana jest na forum po poprzednim głosowaniu dotyczącego daty i miejsca.
6. Każdy członek grupy „KŁOS” ma prawo zwołać tak zwane nie oficjalne spotkanie o którym informuję na forum w dziale „Spotkania” gdzie powinien zawrzeć informację dotyczące miejsca, daty, godziny i założenia jakie będą poruszane.
7. W wyjątkowych sytuacjach członek grupy ma możliwość po uprzednim uprzedzeniu dowódcy niestawiania się na spotkania
8. Każdy „KŁOS” ma obowiązek zgłaszać dłuższą nieobecność w odpowiednim dziale forum oraz przybliżony jej okres. (w tym czasie będzie zwolniony z obowiązków nie tracąc jednocześnie przywilejów)
9. Każdy członek grupy „KŁOS” reprezentuję i dba o dobre imię grupy, za naganne sprawowanie na zlotach, imprezach i spotkaniach o charakterze strzeleckim, dowódca może wszcząć postępowanie dyscyplinarne w celu ukarania.
10. Raz w miesiącu pod czas zebrania organizacyjnego zbierana jest przez skarbnika składka w wysokości 5 złotych, która jest warunkiem uczestniczenia w życiu grupy. Brak opłat rozpatruję dowódca grupy i wydaje odpowiednie postanowienie w stosunku do nie płacącego.
11. Po powrocie z imprez wyjazdowych wyznaczona jest przez dowódcę osoba, która ma obowiązek sporządzić dokładną relację z wyjazdu. Brak sprawozdania będzie karany.
12. Podczas wszelkich spotkań grupy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.

Regulamin funkcyjny

1. W grupie A.S.G. „KŁOS” znajdują się następujące stanowiska funkcyjne:
• Dowódca
• Zastępca dowódcy
• Dowódca drużyny
• Skarbnik
• Magazynier
• Pisarz
• Kadrowy
• Rekrutacyjny
• Techniczny
2. Na czele grupy stoi dowódca, wybierany na zasadzie jawnego głosowania pod czas spotkania organizacyjnego Kłosa i zajmuję się prawidłowym funkcjonowaniem grupy, dba o jej dalszy rozwój.
3. Dowódca grupy wybiera swojego zastępcę, który ma za zadanie wspomagać dowódcę oraz zastępować go pod czas jego nie obecności.

Prawa i Obowiązki

1. Przynależność do grupy, pełnienie funkcji w grupie i obecność na spotkaniach jest dobrowolna.
2. Osoba nie pojawiająca się na spotkaniach, nie angażuję się w życie grupy oraz jej rozwój musi się liczyć z brakiem możliwości awansu oraz posiadania dodatkowych praw i przywilejów.
Dowódca:
• Funkcja o kadencji rocznej
• Zajmuję się wszelkimi sprawami organizacyjnymi grupy oraz decyduję o kierunku jej rozwoju.
• Dba o poprawne stosunki z różnymi organizacjami militarnymi oraz środowiskiem A.S.G.
• Wyznacza osoby funkcyjne wraz z rozpoczęciem swojego stażu,
• Ma prawo zwołać nadzwyczajne zebranie grupy.
• Osoba może zrezygnować z pełnienia tej funkcji jeżeli nie pozwala jej na to stan zdrowotny, jest inna chętna na to miejsce osoba bądź z innych liczących się powodów.
Zastępca dowódcy
• Funkcja o kadencji rocznej
• Wspomaga dowódcę w zajmowaniu się wszelkimi sprawami organizacyjnymi grupy.
• Ma prawo zwołać nadzwyczajne zebranie grupy.
• Rozpatruje wszystkie wnioski, prośby złożone przez podwładnych
• Rozsądza sprawy sporne
• Osoba może zrezygnować z pełnienia tej funkcji jeżeli nie pozwala jej na to stan zdrowotny, jest inna chętna na to miejsce osoba bądź z innych liczących się powodów
Skarbnik:
• Funkcja o kadencji rocznej, nadawana przez dowódcę grupy.
• Skarbnik zajmuję się finansami grupy, pilnuję rozliczeń oraz opłacania składek członkowskich.
Magazynier:
• Funkcja o kadencji rocznej, nadawana przez dowódcę grupy.
• Dbaniem o stan sprzętu i zgłaszania ewentualnych potrzeb naprawy bądź uzupełnienia poszczególnych komponentów.
• Wypożyczaniem sprzętu dla rekrutów bądź potrzebującym członkom grupy.
• Posiada on dostęp do pomieszczenia magazynowego w którym jest trzymany sprzęt grupowy.
• Dba o posiadany na stanie sprzęt oraz prowadzi spis ogólny posiadanych rzeczy.
• Na początku oraz końcu swojej kadencji przeprowadza inwentaryzację sprzętu.
Kadrowy:
• Funkcja o kadencji rocznej, nadawana przez dowódcę grupy.
• Prowadzi wykazy dotyczące frekwencji na wszystkiego rodzaju spotkaniach oraz imprezach i zlotach.
• Przyjmuję różnego rodzaju wnioski, które dalej przekazuje do dowódcy lub jego zastępcy.

Rekrutacyjny:
• Funkcja o kadencji rocznej, nadawana przez dowódcę grupy.
• Dba o prezencję grupy, organizuję wraz z dowódcą i chętnymi członkami grupy różnego rodzaju akcję promocyjne oraz rekrutacyjne dla grupy.
• Odpowiada na pytania osób pragnących zapisać się do grupy, oraz udziela im wszelkich potrzebnych wskazówek.
• Rekrutacyjny jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg okresu próbnego każdego z rekrutów.

Techniczny:
• Funkcja o kadencji rocznej, nadawana przez dowódcę grupy.
• odpowiada za prawidłowe działanie strony oraz forum, rozwiązuje wszelkich problemy z jej funkcjonowaniem
Pisarz :
• Funkcja o kadencji rocznej, nadawana przez dowódcę grupy.
• Przeprowadza notatki z każdego spotkania organizacyjnego, z których następnie piszę sprawozdanie.

Wyróżnienia i Kary

1. Za zaangażowanie i działalność na rzecz grupy, za wzorowe wykonywanie obowiązków i zdyscyplinowanie oraz wyniki w szkoleniach dowództwo przyznaje wyróżnienia w postaci:
• Anulowanie poprzednio wymierzonej kary.
• Mianowanie na kolejny stopień z pominięciem okresu oczekiwania.
• Inne wymyślone przez dowódcę grupy.
2. Za lekceważenie rozkazów i brak dyscypliny, za nie wykonywanie obowiązków i przydzielonych zadań, za nie udzielanie głosu w ankietach, dowództwo może nałożyć kary w postaci:
• Degradacja do niższego stopnia.
• Zawieszenie w prawach członka grupy (brak możliwości wyjazdu na zloty/imprezy pod nazwą grupy).
• Wykluczenie z grupy (sąd grupowy w formie głosowania).

Regulamin mundurowy

1. Mundurem obowiązkowym na zlotach i imprezach jest BW Flecktarn.
2. Odstępstwa od podstawowego umundurowania są dozwolone wyłącznie za pozwoleniem dowódcy grupy lub podyktowane charakteryzacją strony wyznaczonej przez organizatora zlotu.
3. Pod czas spotkań o charakterze strzeleckim dozwolone jest dowolne umundurowanie chyba, że dowódca postanowi inaczej.
4. Każdy kłos podczas spotkania terenowego musi posiadać sprawne radio i replikę. W przypadku nieposiadania wyżej wymienionych nie morze wziąć udziału w spotkaniu. Odstępstwo od tej zasady jest możliwe jedynie jeśli w założeniach spotkania jest zaznaczone iż radio oraz replika nie będą wymagane.
5. Nie przestrzeganie regulaminowego umundurowania (szczególnie na spotkaniach wyjazdowych) podlega karze nałożonej przez dowódcę.

 

 

 Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress